Pazar, Kasım 19Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler

Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yapısı

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanı yaklaşımına göre oluşturulmuştur. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel öğrenme alanları, tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilmesi için “Teknoloji ve Tasarımın Doğası”, “Yaşam ve Teknoloji”, “İnsan ve Yapılı Çevre”, “İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” ile “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” olarak belirlenmiştir. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, ünite- ler ve ünitelere bağlı konular şeklinde bir hiyerarşi izlenerek yapılandırılmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı içinde yer alan konular ve kazanımlar öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Öğretim programında öğrenme alanları öğrencilerin bilişsel özellikleri dikkate alınarak teknoloji ve tasarım kavramlarını, ilkelerini, oluşturma basamaklarını, yaşam içindeki yerini ve diğer alanlarla ilişkisini de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 7. ve 8. sınıflarda öğrenme alanları benzer isimler almasına rağmen sınıf düzeyi değiştiğinde öğrenme alanının içeriği ve üniteleri de değişmektedir. Hem 7. sınıfta hem de 8. sınıfta yer alan benzer konuların içeriği sarmallık yaklaşımı benimsenerek birbirini tamamlayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğretim programında 7. sınıfı tamamlayan öğrenci- lerin teknoloji ve tasarımın temellerini öğrenmeleri ve çevrelerindeki teknoloji ve tasarım ürünlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir. 8. sınıfı tamamlayan öğrencile- rin ise teknoloji ve tasarımla ilgili daha kapsamlı öğrenmeler gerçekleştirerek günlük hayatta kar- şılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler üretmeleri beklenmektedir. Örneğin 7. sınıfta Bilgisayar Destekli Tasarım ünitesinde iki boyutlu tasarım uygulamaları hazırlanması planlanmışken 8. sınıfta aynı ünitede, üç boyutlu tasarım uygulamalarının yapılması planlanmıştır. Her iki sınıf düzeyinde de öğretim programı hazırlanırken basitten karmaşığa öğretim ilkesi benimsenmiştir. 7. sınıfta ağırlıklı olarak sırasıyla kavrama, uygulama ve değerlendirme basamaklarında kazanımlar bulunurken 8. sınıfta ise ağırlıklı olarak kavrama, sentez, uygulama ve analiz basamaklarında kazanımlar bulunmaktadır. 7. sınıfta 76, 8. sınıfta ise 85 adet kazanım bulunmaktadır.

“Teknoloji ve Tasarımın Doğası” Öğrenme Alanı

Bu öğrenme alanı, 7. sınıfta teknoloji ve tasarımın doğasında var olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla Teknoloji ve Tasarımı Öğreniyorum ünitesi, temel tasarım elemanlarının  ve ilkelerinin benimsenerek tasarım fikirlerini eskiz, teknik çizim gibi iletişim araçları ile ifade edebilmeleri amacıyla Temel Tasarım ünitesini kapsamaktadır. 8. sınıfta ise taklitten kaçınmalarına temel teşkil edecek İnovatif Düşünme ve Fikirlerin Korunması ünitesi yer almaktadır

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

“Yaşam ve Teknoloji” Öğrenme  Alanı

Yaşam ve Teknoloji öğrenme alanı 7. sınıf düzeyinde Bilgisayar Destekli Tasarım ünitesini ve tasarım süreçlerini içeren Döngüsel Tasarım Süreci ünitesini içermektedir. Bilgisayar Destekli Tasarım ünitesi başlığı altında 7. sınıfta iki boyutlu ve çoklu ortam tasarımının öğretilmesi amaçlanmış- tır. Döngüsel Tasarım Süreci ünitesi ile tasarımın problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değerlendirme basamakları olan döngüsel bir süreç olduğunun öğretilmesi amaçlanmıştır. 8. sınıfta ise Bilgisayar Destekli Tasarım ünitesi ile üç boyutlu tasarımın öğretilmesi ve akıllı ürünler konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Son olarak da bu öğrenme alanında Tanıtım ve Pazarlama tekniklerinin öğretilmesi için tanıtım ve pazarlama ünitesine yer verilmiştir.

“İnsan ve Yapılı Çevre” Öğrenme  Alanı

Bu öğrenme alanı, 7. sınıfta yaşam biçimi ve mimari tasarım arasındaki ilişki ile birlikte çevrede var olan tasarımların işlevlerinin, tasarım biçimleriyle sorgulandığı Çevremi Algılıyorum konularını içeren Mimari Tasarım ünitesi ile tasarım çeşitleri ve çeşitliliğinin yer aldığı Ürün Geliştirme üni- telerini içermektedir. 8. sınıfta ise öğrencilerin tasarım fikirlerini ifade etmelerini sağlayacak görsel iletişim ilkeleri, grafik tasarım ilkeleri ve mizanpaj hazırlama konularından oluşan Tasarım İletişimi ünitesi, ürün geliştirmede ergonominin önemini vurgulayan Ürün Geliştirme ünitesi, mühendislik ve tasarım ilişkisinin irdelendiği Mühendislik ve Tasarım ünitesi ile doğadaki objelerden esinlenerek ürün oluşturmayı ele alan Doğadan Tasarıma üniteleri yer almaktadır.

“İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” Öğrenme Alanı

Bu öğrenme alanında, 7. sınıfta doğal enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ama- cıyla kullanılan enerji dönüşüm teknolojilerinin ele alındığı Enerji Dönüşümü ve Tasarımı ünitesi ile engelli yaşantısına katkı sağlayacak ve bu konudaki duyarlılığı artıracak ve engelleri aşmada kolaylık sağlayacak teknolojilerin konu edildiği Engelsiz Yaşam Teknolojileri ünitesi yer almaktadır. 8. sınıfta ise geleceğin ulaşım araçlarının yaratıcı bir biçimde ifade edilmesine katkı sağlayacak farklı ortam- larda ulaşımın konu edildiği Ulaşım Teknolojileri ünitesi yer almaktadır.

“Tasarım ve Teknolojik Çözüm” Öğrenme Alanı

Bu öğrenme alanında her iki sınıf düzeyinde de döngüsel tasarım sürecini izleyerek öğrencilerin özgün tasarımlarını gerçekleştirecekleri Özgün Eserimi Tasarlıyorum ünitesi ve dönem boyunca tasarladıkları ürünlerin sergiye hazırlanması ve sunulması sürecini içeren, tasarım ürünlerinin tanıtımı ve sunumunun konu edildiği Bunu Ben Yaptım ünitesi yer almaktadır.

Bir Cevap Yazın