Pazartesi, Aralık 11Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: teknoloji ve tasarım

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu 2017-2018

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu 2017-2018

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasa- rım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi, bilimsel araştırma, teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkileri açıklamayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı başarılı olarak tamamlayan tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmesi vizyon olarak benimsenmiştir. Teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler ; temel teknolojik alanlara (enerji, ulaştırma, vb.) ve teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme becerilerine, olumlu tutum ve değerlere, kendini ve içinde yaşadığı çevreyi yaratıcı biçimde geliştirme isteğine, teknoloji ve tasa
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Amaçları 2017-2018

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Amaçları 2017-2018

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. mad- desinde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Teknoloji ve tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygu- layabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Diğeri ise teknolojiyi ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yöne- tebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, teknoloji ve tasarım derslerini tamamlamış bireylerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanıml
Teknoloji ve Tasarım Öğretmen ve Öğrenci Rolleri 2017-2018

Teknoloji ve Tasarım Öğretmen ve Öğrenci Rolleri 2017-2018

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu  olduğu; öğrenme sürecinde aktif katılım sağladığı; öğrenme etkinliği sürecinin sonunda bir ürün ya   da performans ortaya koyduğu; öğretmen rehberliğinde araştırma-sorgulama, problem çözme, karar verme ve uygulama süreçlerini içeren etkinliklerle öğrendiği, öğrenci merkezli bir öğrenme/öğretme yaklaşımı benimsenmiştir.  Öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenci bilgiyi keşfeder, günlük yaşamda kullanım durumla- rını sınar ve kullanır. Öğretim sürecinde disiplinlerarası (bilim alanları-konular) etkileşime dayalı öğretim yapılır ve konunun derinlemesine öğrenilmesi sağlanır. Öğrenci bilgiyi araştırıp keşfederek, yorumlayarak ve çevreyle etkileşim kurarak yapılandırır. Temel alınan öğrenme yaklaşımın
Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı esas alınarak gerçekleştirilen derslerin planlanması ve uygulanmasında, öğrenciyi merkeze alan ve aktif kılan proje tabanlı, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. Proje tabanlı öğrenmede birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır. Öğrenci proje tasarısını öğretmen rehberliğinde hazırlar. Bu yolla, öğrencilerin işbirliği içerisinde günlük yaşamda karşıla- şabilecekleri problemleri eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaları, bu problemlere yaratıcı ve özgün çözümler önermeleri beklenir. Proje tasarıları öğrencileri; çıkarım yapma, değerlendirme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey zihinsel süreçlere, bilimsel yöntemleri kullanmaya, özgün ve çok yönlü soru- lar sormaya, günlük yaşamla ilişkilendirmeye, birden fazla der
Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yapısı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanı yaklaşımına göre oluşturulmuştur. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel öğrenme alanları, tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilmesi için “Teknoloji ve Tasarımın Doğası”, “Yaşam ve Teknoloji”, “İnsan ve Yapılı Çevre”, “İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” ile “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” olarak belirlenmiştir. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, ünite- ler ve ünitelere bağlı konular şeklinde bir hiyerarşi izlenerek yapılandırılmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı içinde yer alan konular ve kazanımlar öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Öğretim Programı’nın Sınıf-Ünite-Kazanım Organizasyonu

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Öğretim Programı’nın Sınıf-Ünite-Kazanım Organizasyonu

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın giriş bölümünde 7. ve 8. sınıf sonunda öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri ve duyuşla ilgili yeterlilikler ifade edilmiştir. Aşağıdaki tabloda belirtilen sınıf düzeyinde öğrenme alanları, ünite başlıkları ve numaraları ile bu üniteler için ön görülen süreler ve kazanım sayıları yer almaktadır. 7. sınıf öğretim programında 76 kazanım yer alırken 8. sınıf öğretim programında 85 kazanım yer almaktadır.  Ünitelerin girişinde, ulaşılması hedeflenen kazanımlar genel olarak ifade edilmiştir. Ünite kap- samında ele alınan konular numaralarla belirtilerek gruplandırılmış ve konuların işlenmesinde ön- görülen süreler belirtilmiştir. Bu süreler bir öneri niteliğinde olup fizikî olanaklar, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017-2018 Programın Uygulanmasıyla İlgili Esaslar

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017-2018 Programın Uygulanmasıyla İlgili Esaslar

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde aşağıdaki esaslar gözetilir. Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği/Atölyesi” olarak düzenler. İşlik/atölye içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için derste- ki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25’ten fazla olan sınıflar gruplara ayrılır. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçek- leştirir. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim P
2017- 2018 7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi programı

2017- 2018 7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi programı

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7. sınıf seviyesinde öğrencilerden teknoloji ve tasarımı öğreniyorum, temel tasarım, bilgisayar des- tekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, mimarî tasarım, ürün geliştirme, enerjinin dönüşümü ve tasarımı, engelsiz yaşam teknolojileri, özgün eserimi tasarlıyorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde yukarıda sözü edilen bilgi, psikomotor beceriler ve duyuş alanlarında da bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir. Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı ÖtiRENME ALANI ÜNİTELER SIRA NO KONULAR KAZANIM SAYISI ÖNGÖRÜLEN DERS SAATİ   TEKNOLOJİ VE TASARIMIN DOĞASI Teknoloji ve Tasarımı Öğreniyorum 1 Teknoloji ve Tasarım Nedir 4 1 2 Teknoloji ve Tasarım i
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Programı -7 Sınıf Yaşam ve Teknoloji Ünitesi Kazanımları

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Programı -7 Sınıf Yaşam ve Teknoloji Ünitesi Kazanımları

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7.3.   Bilgisayar Destekli Tasarım Bu ünitede öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım bilgisi ve süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır. 7.3.1.    İki  Boyutlu Tasarım Önerilen Süre: 4 ders saati Konu/Kavramlar: 2 Boyutlu (2B) tasarımlar 7.3.1.1.    Tasarımı için taslak çizimler yapar. 7.3.1.2.  İki boyutlu olarak tasarım yapmada bilgisayarların bir araç olarak kullanılabildiğini fark eder Bilgisayar destekli tasarım yaparken 2 eksenli koordinat yapısından bahsedilmesi gerekir. İki boyutlu tasarım yapılan yazılımlarla neler üretebileceğini deneyimler. 7.3.1.3.    Taslak çizimlerini bilgisayar destekli tasarım teknolojileri yardımıyla iki boyutlu görsel- lere dönüştürür. Resim ve grafik işleme yazılımlarından bahsedilmesi ve en az bir tanesini kullanarak
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 7. Sınıf İnsan Yapılı Çevre Ünitesi Kazanımları

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 7. Sınıf İnsan Yapılı Çevre Ünitesi Kazanımları

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7.5.   Mimari Tasarım Mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan bir işlevsel mekânlar yaratma süreci olduğunun öğrenilmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılarla ilgili farkındalık oluşturması amaçlanır. 7.5.1.    Çevremi Algılıyorum Önerilen süre: 2 ders saati Konu/kavramlar: İşlev ve mekân ilişkisi 7.5.1.1.    İşlevsel faklılıkların yapısal farklılıklara yol açtığını fark  eder. Farklı bina tasarımları için (sinema salonu, tiyatro, spor salonu vb.) farklı mekân tasarım- ları gerektiğini bilir. 7.5.1.2.    Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır. Yakın çevresindeki farklı işlevdeki iki binanın karşılaştırmasını yapabilir. Örneğin; Okul, hastane, konut, sinema, spor salonu vb. mekânları, fiziksel özellik