Pazartesi, Aralık 11Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Pisa Çıkmış Soru Örnekleri 1 Atinada Demokrasi

Tukididis, tarih öncesi zamanların en önemli tarihçileri arasında kabul edilir. O, tarihinin gelişimini açıklarken kader veya ilahi güçlerin müdahaleleri yerine, bireysel tutum ve davranışlar ve doğal sebeplere odaklanır. Onun çalışmalarında gerçekler, sadece kısa hikâyeler olarak sunulmazlar. Gerçekler, ana karakterlerin o veya bu şekilde davranmalarına neden olan sebepleri bulmak adına araştırılırlar. Tukididis’in bazen hayali konuşmalara yer vermesinin nedeni, bireylerin davranışlarını vurgulamaktır. Bu hayali konuşmalar, Tukididis’in, tarihi karakterlerin davranışlarının arkasındaki nedenleri açıklamasına yardımcı olur.

B BÖLÜMÜ

Tukididis, aşağıdaki konuşmayı Peloponnes Savaşının ilk yılında ölen askerlerin onuruna

Atinalı hükümdar Perikles’e ( M.Ö. 5. yüzyıl) atfeder.

Bizim devlet yönetimi sistemimiz komşu devletlerin kanunlarını taklit etmez; tam tersine taklitçi olmak yerine biz başkaları için bir örnek oluşturuyoruz. Yönetim az kişiye değil, çok kişiye bağlı olduğundan dolayı bizim sistemimize demokrasi denir. Bizim kanunlarımız insanlara özel yaşamlarında eşit haklar verir. Bununla birlikte toplum yaşamında saygınlık, sosyal sınıfa değil kişinin erdemine bağlıdır.

Sosyal sınıf, bir kişiyi herhangi bir toplumsal mevkiye sahip olmaktan alıkoymaz (…). Özel yaşama müdahale etmememize karşın toplumsal konuları ilgilendiren kuralları bozmayız. Biz yetkili konuma getirdiğimiz kişilere itaat ederiz ve konulan kurallara, özellikle de ezilenleri korumak için konulmuş kurallara ve uymamanın utanç verici olarak kabul edildiği yazılı olmayan kurallara uyarız.

Dahası, zihinlerimizi dinlendirmek için birçok imkân sunarız. Tüm yıl boyunca düzenlenen oyunlar ve kurban şenlikleri, dinlenmek amacıyla tasarlanmış özel konutlarımızın zarafeti, bütün üzüntüleri uzaklaştıran keyif kaynaklarıdır. Ayrıca Atina’da ikamet edenlerin birçoğu, tüm dünyada üretilen mahsullerden alıp Atina’ya getirirler ki Atinalılar diğer ülkelerin mahsullerini kendi mahsulleri gibi bilirler.

Tukididis, Peloponnes Savaşı’nın Tarihi (uyarlamadır)

Aşağıdaki soruları yanıtlamak için önceki sayfada yer alan “Atina’da Demokrasi” adlı metinden yararlanınız.

Soru 1: ATİNA’DA DEMOKRASİ                                                          R443Q03 0 1 2 9

B bölümündeki konuşmanın amaçlarından biri Peloponnes Savaşı’nın ilk yılında ölen askerleri onurlandırmaktı.

Bu konuşmanın DİĞER bir amacı nedir?

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

ATİNA’DA DEMOKRASİ PUANLAMA 1

Tam Puan

Parçayla tutarlı ve makul bir yanıt verir.  Ask erler i savaşmaya  devam  etm ek  için  ik na et m ek;

aileleri k ayıplar ı için t eselli etm ek;  At inal ı insanlar ı g ur urlandır m ak;  veya  At i nal ı  insanlar ın

Spar t alı ve ya diğ er  şehir lerdek i insanlara  üst ünlüğünü  vurg ulam ak   gibi amaçlardan birine veya birden fazlasına değinir.

İnsanların Atina ile gurur duymalarını sağlamak.

Demokrasiyi desteklemek.

Atina demokrasisinin iyi yönlerini açıklamak.

Şu an başları dertte de olsa, insanların Atinalıların hala iyi durumda olduklarını düşünmelerini sağlamak.

Olumlu düşünce ve davranışları desteklemek.

İnsanları harekete geçirmek.

Vatanseverliği desteklemek.

Bir sonraki seçimi kazanmak.

Daha popüler olmak.

İnsanları Spartalılara karşı kışkırtmak.

Tukidides’in, Perikles’in amacını veya düşünce tarzını anlama amacına değinir.

Perikles’in amacını/psikolojisini açıklamak.

Yaptığı şeyi neden yaptığını açıklamak.

 

Kısmi Puan

Sadece  dem okr asinin nasıl işlediğ ine  değinen yanıtlar.

Demokrasiyi tanıtmak.

İnsanlara demokrasiyi anlatmak.

 

Sıfır Puan

Yetersiz veya belirsiz bir yanıt verir.

Ölen askerleri onurlandırmak için [soru kökünü tekrarlar.]

Metni  doğru  anlamdığını ortaya koyar veya akla uygun olmayan ya da ilgisiz bir yanıt verir.

Konuşmanın konusu Atina’ydı. [amaç açıklanmamış]

İnsanları güldürmek [yanlış]

Boş.

Soru 2: ATİNA’DA DEMOKRASİ                                                                      R443Q04

Tukididis neden sürgüne gitmek zorunda kaldı?

A   Amfipolis’de Atinalılar adına zafer kazanamadığı için

B   Amfipolis’te donanmanın yönetimini ele aldığı için

C   Savaşan iki taraf hakkında bilgi topladığı için

D   Spartalılarla savaşmak için Atinalıları terk ettiği için

Soru 3: ATİNA’DA DEMOKRASİ                                                          R443Q05 0 1 2 9

B bölümündeki konuşmayı kim yazmıştır? Yanıtınızı parçadan ifadelerle destekleyiniz.

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

ATİNA’DA DEMOKRASİ PUANLAMA 3

Tam Puan

T uk ididis’i  (doğrudan veya dolaylı olarak) konuşmanın yazarı olarak tanımlar VE  T uk ididis’in

bu k onuşm ayı Perik les’e atf et t iğ ini belir t ir  . Parçadan ilgili ifadeyi doğrudan alabilir veya benzer bir biçimde ifade edebilir.

Tukididis. Parçada “Tukididis Perikes’e atfeder” deniyor.

Tukididis “Tukididis bazen hayali konuşmalara yer verir: Bu hayali konuşmalar, onun tarihi karakterlerin davranışlarının arkasındaki nedenleri açıklamasına yardımcı olur.”

Tukididis’in hakkında yazı yazdığı insanlar için konuşmalar yaptığını söylüyor.

 

Kısmi Puan

Açıklama yapmadan konuşmayı Tukididis’in yazdığını söyler.

Tukididis

Bir tarihçi ve asker. [Tukididis’e dolaylı atıf]

 

Sıfır Puan

Yetersiz veya belirsiz bir yanıt verir.

Başka biri. [oldukça ilgisiz]

Metni  doğ r u anlam adığ ın ı ortaya koyar veya akla uygun olmayan ya da ilgisiz bir yanıt verir.

Perikles

Peloponnes Savaşı’nda yazıyordu.

Boş.

Soru 4: ATİNA’DA DEMOKRASİ                                                                      R443Q06

Parçaya göre, Tukididis’i onunla aynı zamanda yaşamış diğer tarihçilerinden ayıran özellik

nedir?

A   Sıradan insanlar hakkında yazıyordu, kahramanlar hakkında değil.

B   Sadece gerçekler yerine hikâyeler kullandı.

C   Tarihi olayları, doğaüstü nedenlerine değinerek açıkladı.

D   İnsanların davranışlarına nelerin sebep olduğuna odaklandı.

Soru 5: ATİNA’DA DEMOKRASİ                                                                      R443Q07

Aşağıda parçanın B bölümünün son kısımlarında yer alan bölümüne bakınız:

“Dahası, zihinlerimizi dinlendirmek için birçok imkân sunarız. Tüm yıl boyunca düzenlenen oyunlar ve kurban şenlikleri, dinlenmek amacıyla tasarlanmış özel konutlarımızın zarafeti, bütün üzüntüleri uzaklaştıran keyif kaynaklarıdır.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi parçanın bu bölümünü en iyi şekilde özetlemektedir?

A   Atina’daki yönetim sistemi herhangi birinin kanun yapmasına izin verir.

B   Eğlence ve güzellik, Atina’da sahip olabileceğiniz güzel hayatın bazı özellikleridir.

C   Atinalılar çok lüks içinde yaşarlar ve hayatı ciddiye alamazlar.

D   Toplumsal yaşam ve özel yaşam aynı şeymiş gibi kabul edilir.

Bir Cevap Yazın